Všeobecné obchodné podmienky, práva a povinnosti pri objednávaní služieb na

www.seminsky.sk

 

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú povinnosti a práva spoločnosti Soreta spol. s r.o. so sídlom Konečná 847/8, 900 28 Zálesie, IČO: 31 337 481, DIČ: 20 20 35 04 64, IČ DPH: SK20 20 35 04 64, zapísaná v Obchodnom registri SR na Okresnom súde Bratislava I, dňa 10.12.1992, vložka číslo: 3924/B (ďalej len Soreta s.r.o.) a našimi zákazníkmi, ktorí si cez náš web www.seminsky.sk objednajú službu alebo tovar.
 • Definovanie základných pojmov. Predávajúcim je spoločnosť Soreta s.r.o., ktorá prevádzkuje web www.seminsky.sk cez ktorý ponúka svoje služby prípadne produkty súvisiace s týmito službami.
 • Službou sa rozumie osobný alebo tímový koučing, osobný alebo tímový mentoring, semináre zamerané na osobný rozvoj a vzdelávanie, dlhodobé koučovacie programy. Produktom sa rozumie odborná literatúra súvisiaca s poskytovanými službami, kalendáre, karty, diáre a iné reklamné predmety s logom súvisiace s ponukou spoločnosti Soreta s.r.o.
 • Kupujúcim je zákazník, ktorý si na základe elektronickej objednávky cez web www.seminsky.sk objedná služby alebo produkty a vstupuje do obchodného vzťahu so spoločnosťou Soreta s.r.o.
 • Pred objednávkou kupujúci vyplní on-line dotazník, v ktorom uvedie akú službu/produkt si objednáva, v akom termíne, osobné údaje potrebné na vystavenie daňového dokladu. Kupujúci má možnosť vytvoriť si na www.seminsky.sk svoj klientsky účet, cez ktorý sa prihlasuje pri každej objednávke služby /produktu. Pri zriadení  účtu poskytne predávajúcemu osobné údaje potrebné na vystavenie daňového dokladu a na pravidelnú komunikáciu s kupujúcim.

 • Ochrana osobných údajov sa riadi pravidlami uvedenými na našom webe www.seminsky.sk a sú v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov v zmysle neskorších predpisov a nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb a pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe údajov (GDPR) Poskytnutím osobných údajov pri odoslaní dotazníka objednávky alebo vytvorením osobného účtu na našom webe www.seminsky.sk kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov.

 • Objednanie služby alebo produktu sa môže uskutočniť len písomnou formou cez náš web www.seminsky.sk  po odoslaní objednávky kupujúci dostane daňový doklad/faktúru za službu a tovar, ktoré si objednal. Splatnosť faktúry je vyznačená na daňovom doklade.
 • Platby je možné vykonať úhradou faktúry na účet predávajúceho alebo v hotovosti pri výkone služby, ak je táto vykonávaná prezenčnou formou. Na základe písomnej dohody môže kupujúci zaplatiť za službu či produkty aj na dve maximálne na štyri splátky v rovnakej výške, teda 2 krát ½ celkovej sumy s DPH alebo 4 krát ¼ celkovej sumy s DPH. Táto dohoda musí byť uzavretá písomne medzi predávajúcim a kupujúcim a to pred využitím služby alebo odbere produktov.
 • Storno kupujúci: Kupujúci má právo na storno objednávky. Musí tak urobiť výhradne písomnou formou na korešpondenčnú adresu spoločnosti alebo e-mailom na adresu jan@seminsky.sk a to v termíne, aby boli splnené podmineky uvedené nižšie. Ak je dôvodom stornovania objednávky nevyhovujúci čas realizácie služby, teda ak sa kupujúci nemôže zúčastniť v danom termíne uvedenom na objednávke seminára, koučingu, mentoringu či inej služby, môže si túto službu bezplatne naplánovať na iný dátum, ktorý je uvedený v kalendári akcií na www.seminsky.sk . Ak je dôvod stornovania objednávky subjektívny, je storno do 7 dní pred uskutočnením seminára alebo dva dni pred uskutočnením osobného/tímového koučingu alebo mentoringu bezplatné. Ak je storno objednávky vykonané v kratšom termíne pred uskutočnením služby je storno poplatok vo výške 33% ceny seminára alebo 15% z ceny za osobný koučing/mentoring alebo tímový koučing/mentoring.
 • Storno predávajúci: Soreta s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu termínu poskytnutia služby, ak tomu bránia subjektívne alebo objektívne dôvody. Predávajúci bude bezodkladne písomne informovať kupujúceho o tejto zmene a to poštou alebo e-mailom. Soreta s.r.o. poskytne kupujúcemu náhradný termín plnenia služby a to písomnou formou. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom termíne a služba už bola zaplatená, Soreta s.r.o. vráti sumu za službu kupujúcemu na účet, s ktorého bola platba poslaná a to najneskôr do 7 kalendárnych dní od termínu, kedy mala byť služba poskytnutá.
 • Reklamácia: po dodaní služby kupujúcemu nie je možné túto službu reklamovať z hľadiska kvality, pokiaľ boli dodržané parametre služby uvedené na www.seminsky.sk teda služba bola vykonaná v dohodnutom objeme, obsahu a čase.

 

 • Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Soreta s.r.o. a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi.

 

Spoločnosť Soreta s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.seminsky.sk . Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky služby/tovaru.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.10.2021


Želáme si aby naša spolupráca bola vždy prospešná a užitočná pre obe strany. Váš názor na naše služby a produkty si veľmi vážime preto ak budete mať výhrady či pripomienky k ich poskytovaniu, napíšte nám ich na soreta@soreta.sk  Vopred Vám ďakujeme.

 

                        S úctou vedenie spoločnosti Soreta s.r.o.

Obchodné podmienky